Koolist

Tartu Pärli Kool on Tartu linna alluvuses olev põhikool, kus õpitakse põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel.

Tartu Pärli Kooli eesmärgiks on pakkuda võimalikult kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridusteenust erimetoodikate rakendamise kaudu, arvestades iga õpilase individuaalseid võimeid ja eripära.

Kooli põhilised tegevussuunad on:

• põhikooli riikliku õppekava järgi õppivate õpilaste õpetamine;
• põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivate õpilaste õpetamine;
• põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale vastava õppekirjanduse ja pedagoogilise diagnostika materjalide väljatöötamine;
• Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna üliõpilaste pedagoogiliste praktikate juhendamine;
• õpilaste psühhosotsiaalse ja tunnetustegevuse rehabilitatsioon korrigeeriva õpetamise teel, soodustamaks õpilase kognitiivset ja motoorset arengut, tunde- ja tahtevalla kujunemist, sotsialiseerumist ja adapteerumist ühiskonda.

Õppimisvõimalused koolis

Õppetöö toimub põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud-, toimetuleku- ja hooldusõppe taseme või individuaalõppekavade (IÕK) alusel.

Õppekeelteks on eesti ja vene keel.

Õppevormideks on statsionaarne ja mittestatsionaarne õpe.

Tartu Pärli Kool pakub pikendatud õpet toimetuleku- ja hooldusõppe tasemel õppijatele (kuni kaks aastat) ja lisaõpet lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppe alusel põhikooli lõpetanutele, kellele tulenevalt hariduslikust erivajadusest on vaja pakkuda täiendavat ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või tööturule üleminekuks. Lisaõpe kestab ühe õppeaasta.

Kooli astumiseks on vajalik:

· koolivälise nõustamismeeskonna soovitus;
· lapsevanema avaldus.

← Tagasi eelmisele lehele